Politikamız


 • Enerji sistemlerinin üretilmesine ve geliştirilmesine öncülük etmek ve ülke ekonomisine ve savunmaya katkı sağlamak,
 • Uluslararası standartlara ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde müşteri ihtiyaçlarına en etkili şekilde cevap vermek ve güvenini sürekli kazanma bilincinde olmak,
 • Modern üretim yöntemleri ve ideal hammaddeleri kullanarak müşteriye en ekonomik ve kaliteli ürünün sunmak,
 • Gerekli eğitimlerle şirket çalışanlarının üretim ve hizmet bilincini sürekli geliştirmek, tüm çalışanlarımızla, daha bilinçli ve sorumluluk alarak, hizmet ve kalite seviyemizin yükseltilmesini sağlamak,
 • Kalite yönetim sistemi gereklerine uyarak çalışmak ve sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm birimlerimizin, toplam kalite felsefesi çerçevesinde sürekli iletişim ve takım çalışması neticesinde, gelişmelerini sağlamak,
 • Tüm doğal kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak üretim sürecimizle ve ürünlerimizle çevreye saygılı olmaktır.
 • Çevre yönetimi sistemi ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmeliklerden doğan yükümlülükleri yerine getirerek; bütün faaliyet sahalarında çevre yönetimi sistemini benimsemek, gereklerini yerine getirmek,
 • Çevre yönetim sistemi uygulanırken müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini dikkate almak,
 • Üretimin her safhasında, kirliliğin önlenmesini ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini hedeflemek,
 • Bütün atıkların kontrolü ile maksimum geri kazanılmasına veya bertaraf edilmesine önem vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Enerji tüketiminde modern teknolojiler uygulayarak, enerji tasarrufuna önem vermek; doğal kaynak, hammadde ve enerji kullanımını azaltmak, atıkları en aza indirgemek, olası kirliliği mümkün olduğunca önlemek
 • Şirket içinde çevre yönetim sistemi ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek
 • Tedarikçilerimizi, kanunlara ve işbir in çevre yönetimi sistemi yöntem ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği (isg) ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmeliklerden doğan yükümlülükleri yerine getirerek; bütün faaliyet sahalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimi sistemini benimsemek, gereklerini yerine getirmek,
 • Modern iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını kullanarak tesislerimiz üzerinde genel koruma ve önleme tedbirlerini alarak sürekli iyileştirmek, genel korumanın yeterli olmadığı durumlarda kişisel korunma tedbirleri almak,
 • Hedef sıfır iş kazası prensibi ile çalışmak, kazalara ve sağlık bozulmalarına sebebiyet verebilecek tehlikelerin oluşmasını engellemek, tehlikeli ortamlarla ilgili genel koruma önlemlerini almak,