Politikamız


Yönetim Sistemlerinin müşteri memnuniyeti odaklı olduğuna inanan İŞBİR Elektrik San. A.Ş. Yönetimi olarak;

 • Enerji sistemlerinin üretilmesine ve geliştirilmesine öncülük etmeyi ve ülke ekonomisine ve savunmaya katkı sağlamayı,
 • Ulusal ve Uluslararası standartlara ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde müşteri ihtiyaçlarına en etkili şekilde cevap vermeyi ve güvenini sürekli kazanma bilincinde olmayı,
 • Gerekli eğitimlerle şirket çalışanlarının üretim ve hizmet bilincini sürekli geliştirmeyi, tüm çalışanlarımızla daha bilinçli ve sorumluluk alarak hizmet ve kalite seviyemizin yükseltilmesini sağlamayı,
 • Tüm doğal kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak üretim sürecimizle ve ürünlerimizle çevreye saygılı olmayı,
 • KYS, ÇYS ve İSGYS ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmeliklerden doğan yükümlülükleri yerine getirerek; bütün faaliyet sahalarında yönetim sistemlerini benimsemeyi, gereklerini yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Tüm yönetim sistemleri uygulanırken müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini dikkate almayı,
 • Üretimin her safhasında, kirliliğin önlenmesini ve KYS, ÇYS ve İSGYS nin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini hedeflemeyi,
 • Bütün atıkların kontrolü ile maksimum geri kazanılmasına veya bertaraf edilmesine önem vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamayı,
 • Enerji tüketiminde modern teknolojiler uygulayarak, enerji tasarrufuna önem vermeyi; doğal kaynak, hammadde ve enerji kullanımını azaltmayı, atıkları en aza indirgemeyi, olası kirliliği mümkün olduğunca önlemeyi,
 • Şirket içinde KYS, ÇYS ve İSGYS ve amaçlarının benimsenmesini sağlamak maksadıyla ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,
 • Tedarikçilerimizi kanunlara ve İŞBİR in KYS, ÇYS ve İSGYS yöntem ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmeyi,
 • Hedef sıfır iş kazası prensibi ile çalışmayı, kazalara ve sağlık bozulmalarına sebebiyet verebilecek tehlikelerin oluşmasını engellemeyi, tehlikeli ortamlarla ilgili genel koruma önlemleri almayı, İŞBİR, İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarını önlenmeyi ve İSG Yönetiminin ve İSG performansını sürekli iyileştirilmeyi,
 • Modern İSG uygulamalarını kullanarak tesislerimiz üzerinde genel koruma ve önleme tedbirlerini alarak sürekli iyileştirmeyi, genel korumanın yeterli olmadığı durumlarda kişisel korunma tedbirleri almayı,
 • Kalite, Çevre ve İSG hedeflerini belirlemek ve periyodik olarak gözden geçirerek iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Kalite, Çevre ve İSG kapsamında yapılan tüm çalışmaları dokümante ederek, uygulamak, sürdürmek, muhafaza etmek ve tüm ilgili kişilerin erişimine açmayı,
 • Çalışanların kendi bireysel Kalite, Çevre ve İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak, ilgili kayıtların ulaşılabilir olmasını sağlamayı ve kontrolü altında tutmayı,
 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bünyemizde oluşabilecek riskleri tespit etmeyi ve yönetmeyi,
 • Çevre ve İş Sağlığı kapsamında oluşabilecek kazaları tespit etmeyi ve gerekli önlemlerini almayı,


Taahhüt ederiz.


PLTK / 003 / 27042020