Hüküm ve Şartlar


İŞBİR ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş. GENEL SATINALMA ŞARTLARI      

1. TARAFLAR VE KAPSAM: İşbu doküman, İŞBİR ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş. (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.) tarafından İŞBİR ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş. SİPARİŞ SÖZLEŞME FORMU (Bundan sonra SÖZLEŞME olarak anılacaktır.) ile tedarikçi (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.) firmaya verilen, konusu mal ve verilecek hizmetleri (Bundan sonra İş olarak anılacaktır) içeren siparişin hüküm ve şartlarını oluşturur. ALICI ve SATICI tek başına “TARAF”, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

2. İŞ İN KAPSAMI ve SİPARİŞ EMİRLERİNİN VERİLMESİ: İŞ in kapsamı TARAFLAR arasında akdedilecek her türlü sipariş, ALICI nın yetkili imzalarını taşıyan SÖZLEŞME ile yazılı olarak verilir. SÖZLEŞME, SATICIYA gönderildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde yazılı olarak cevaplanmalıdır. Aksi halde tüm koşullarıyla birlikte SATICI tarafından aynen kabul ve teyit edilmiş sayılacaktır. SÖZLEŞME de açıkça belirtilmeyen hususlarda sırasıyla SÖZLEŞME hükümleri, (varsa) teknik ve ticari şartname ve ekleri ve ALICI Genel Satınalma Koşulları geçerlidir. Bu dokümanlarda belirtilmeyen hususlarda ALICI nın vereceği karar nihai olacaktır ve SATICI bu kararlara harfiyen uyacağını peşinen kabul etmiştir. SÖZLEŞME yerine geçecek sipariş emirlerinin vergi kanunlarına göre ihtiva etmesi gereken pul, damga resmi ve harçlara ilişkin her türlü sorumluluk SATICI ya ait olacaktır. Sipariş emri, SATICI tarafından, tebellüğünü takip eden 3 iş günü içerisinde yazılı olarak teyit edilmediği taktirde, SATICI ayrıca hiçbir ihbar ve kanuni işleme lüzum kalmaksızın sipariş emrinden dönme hakkına sahip olacaktır. Sipariş emri SATICI tarafından yazılı olarak teyit edilmediği sürece, yapılacak teslimatların SATICI tarafından kesin veya geçici olarak kabulü, sipariş konusu İŞ in devamı anlamına gelmez. SÖZLEŞMEDE veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksi öngörülmediği sürece, SATICI, SATICI nın yazılı onayını almaksızın İŞ kapsamını, aynı şartlarla %10 oranında arttırabilir veya eksiltebilir.                                                           

3. DEĞİŞİKLİKLER: İŞ in kapsamını belirleyecek SÖZLEŞME de yapılacak değişiklik ve eklemeler TARAFLAR ın mutabakatı ile yazılı olarak, SATICI tarafından teyit edilmiş sipariş emrinde yapılacak değişiklik ve eklemeler ise yazılı olarak diğer TARAFÇA teyit edilmek suretiyle yapılacaktır. 

4. İŞ İN NİTELİĞİ: TARAFLAR arasında akdedilecek SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksi belirtilmedikçe, SATICI taahhüt ettiği İŞ in VDE, DIN, ve TSE standartlarına ve çevre ile ilgili yürürlükte olan norm ve tüzükler ile varsa bu konudaki ALICI çevre şartnamesine uygun olacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

5. FİYAT VE TESLİM YERİ: Fiyatlar, SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksi belirtilmediği sürece sabit olup, İŞ in ambalajlı olarak ALICI in Balıkesir deki fabrikasında veya SÖZLEŞME de ya da teyit edilmiş sipariş emrinde belirtilen mahalde teslimi için geçerli olacaktır. Yine SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksi belirtilmediği sürece Nakliye ile sair masraflar da fiyata dahil olacaktır. KDV fiyatlara dahil değildir. SÖZLEŞME süresince, SÖZLEŞME konusu İŞ ile ilgili olarak, Devlet tarafından ihdas edilecek yeni vergi, rüsum ve benzeri giderler hiçbir şekilde SATICI tarafından fiyatlara yansıtılmayacaktır. Fiyat artışları, ancak SATICI nın bu konudaki talebini yazılı olarak ALICI e bildirmesini takiben ALICI in yazılı onayının alınması ile mümkün olacaktır. SATICI fiyat artışı talebine ilişkin olarak ALICI in onayının gecikmesi gibi nedenlerle sevkiyatlarını durduramaz ve geciktiremez. Maliyet girdilerinde indirim olması halinde, SATICI aynı oranda indirimi fiyatlarına yansıtmayı kabul eder. Montajı SATICI tarafından yapılacak İŞ ler ile ilgili satın almalarda, SATICI, işçilerinin SSK primlerini ödemekle yükümlüdür. 

6. TESLIM SÜRESI VE TESLİM TARİHİ: İŞ in teslim süresi TARAFLAR arasında akdedilecek SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde belirtilecektir. Teslim tarihi, Sözleşme ya da teyit edilmiş sipariş emrinde farklı bir düzenleme bulunmadığı sürece; 1. Sipariş edilen malzeme için bu tarih, malzemenin sipariş mektubunda ALICI tarafından belirtilen sevk yerine SATICI tarafından teslim edileceği tarihtir. 2. Sipariş edilen hizmet için ise bu tarih, hizmetin ALICI tarafından tayin edilecek teknik görevliler tarafından kabul edildiği tarihtir. Mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, teslimat, süresi içerisinde yapılmadığı veya hiç yapılmadığı takdirde, ALICI hiçbir ihtar ve kanuni işleme veya SATICI nın muvafakatına lüzum kalmaksızın, SÖZLEŞME yi feshedebilir veya teyit edilmiş sipariş emrini iptal edip İŞ i SATICI nın nam ve hesabına bir başkasına yaptırabilir. SATICI, bu halde ortaya çıkabilecek fiyat farkını ve masrafları ALICI e ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 

7. SEVKİYAT, TESLiMAT VE RiSKLER: Malzeme teslimatlarında SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksine bir düzenleme bulunmadıkça, teslim yerine kadar olan sevkiyat, nakliye ve sigortaya ilişkin olarak ikmal edilecek her türlü hizmet ve masraflar ile bütün riskler SATICI ya ait olacaktır. Malzemelerin gerek nakliye, gerek depolama açısından uygun şekilde ambalajlanmış olması esastır. Ambalajın bozuk ve yetersiz olması, malzemeye uygun olmaması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyandan SATICI sorumlu olacaktır. SATICI tarafından düzenlenecek olan her türlü sevk evrakının (sevk pusulası, irsaliye, koli listesi vb.) ve faturaların en az iki nüsha olması (malzeme refakati ve fatura eki olarak) sevk evrakının depo ve fiş numarasını, faturaların ise sipariş tarihi ve numarasını ihtiva etmesi ve düzenlendiği tarihte ALICI ya gönderilmesi gerekmektedir. ALICI ya teslim edilen sevk evrakları ve faturalarda eksiklik ve yanlışlıklar tespit edilmesi halinde tanzim edilmemiş sayılacaklar ve SATICI ya iade edileceklerdir. SATICI bu eksiklik ve yanlışlıkları derhal düzelterek ALICI ya göndermedikçe hiçbir ödeme talep edemeyecektir. 

8. KABUL İŞLEMİ: SATICI tarafından teslim edilen İŞ in kalite kontrolü, teknik muayenesi ve kabulü ALICI tarafından yapılacaktır. Teslimatın miktar ve hesap kontrolu yapılıp, sipariş emrinde belirtilen şartlara uygunluğu tespit edilip, teslimat faturasının ALICI tarafından kabul edilmesine kadar ALICI tarafından SATICI ya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. İŞ de tespit olunan hata ve kusurlar, SATICI tarafından bilabedel olarak ve ALICI' in vereceği süre içerisinde düzeltilecektir. SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksine bir hüküm olmadıkça, önceden yazılı olarak onayının alınması şartı ile ALICI tarafından kısmi teslimatlar da kabul edilecektir. Ancak ALICI kısmi teslimat talebini kabul etmeyip, teyit edilmiş sipariş konusu İŞ i tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olacaktır. SATICI, ALICI tarafından kabul edilmeyen malzemeyi, bildirimden itibaren 10 (on) gün içinde masrafları SATICI tarafından karşılanmak şartı ile ALICI den geri alacaktır. Malzemenin geri alınmaması halinde malzemede meydana gelebilecek zarar ve hasarlardan ALICI sorumlu olmayacaktır. 

9. ÖDEME: SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksi belirtilmedikçe tediyeler, faturanın ALICI tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün sonra, fatura tarihinden 30 gün sonraki ilk ALICI ödeme gününde SATICI nın banka hesabına havale şeklinde yapılabileceği gibi, ALICI e borçlu olan SATICI ların hesaplarından mahsup edilmek sureti ile de yapılabilir. Ödemenin yapılabilmesi için Madde 8 de belirtilen kabulün gerçekleşmesi şarttır. Kabulün teslimattan itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılamaması nedeniyle ödeme tarihinin yukarıda belirtilen süreyi geçmesi halinde, SATICI gecikme faizi talep edemeyecektir. SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksi belirtilmedikçe avans ödemesi yapılmayacaktır. SÖZLEŞME ye gore yapılacak olan avans ödemeleri ise, SATICI tarafından ALICI in istediği şekilde verilecek avans teminatı karşılığında yapılacaktır. SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksi belirtilmedikçe, avans ödemelerinden kaynaklanan damga vergisi SATICI ya ait olacaktır. ALICI tarafından verilen siparişin hangi nedenle olursa olsun iptali halinde, SATICI aldığı avans meblağını faiziyle birlikte derhal, nakden ve defaten geri ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 

10. GECİKME CEZASI: Teslim tarihinin 2 takvim gününden fazla gecikmesi halinde 2. günden itibaren geciken her takvim günü için, toplam sipariş bedeli üzerinden %1 olmak üzere ve toplamı sipariş bedelinin %8 ini aşmamak üzere gecikme cezası tahakkukettirilip SATICI ya yapılacak ödemeden kesilecektir. Toplam 10 takvim gününü aşan gecikmeler ile ilgili olarak ALICI ilgili siparişi iptal etme ve bu siparişle ilgili ödeme yapmama hakkını saklı tutmaktadır. 

11. VERGI: SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş sipariş emrinde aksi belirtilmedikçe, SÖZLEŞME den doğan damga vergisi SATICI tarafından karşılanacaktır. 

12. GARANTI MÜDDETI VE KAPSAMI: ALICI e SATICI tarafından teslim edilen İŞ, ALICI tarafından kabulü tarihinden itibaren her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı, SÖZLEŞME veya teyit edilmiş sipariş emrinde daha uzun bir süre öngörülmedikçe 12 ay süre ile SATICI nın garantisi altındadır. Garanti süresi içinde, ALICI tarafından tespit edilen mal veya hizmetteki ayıplar, bütün masrafları SATICI ya ait olmak üzere, bu ayıpların SATICI ya bildirilmesinden itibaren, bildirimdeki belirtilen süre içerisinde bilabedel giderilecektir.
ALICI tarafından tespit edilen ayıplar, SATICI tarafından bildirilen sürede giderilmez veya giderilemez ise, ALICI İŞ in fiyatını tenzil etmek, veya masrafları SATICI ya ait olmak üzere ayıpları bizzat gidermek veya bir üçüncü şahsa yaptırmak hakkına sahip olacaktır. ALICI in Tüketici yi Koruma Yasası hükümleri gereği sahip olduğu hakları saklıdır. 

13. MÜLKIYET HAKKI: Sipariş ile ilgili olarak SATICI ya verilmiş olan ve masrafları ALICI tarafından karşılanan fotoğraf, teknik resim, ölçü ve sair doneler ile model, alet, kalıplar, malzemeler ve bunlara göre imal edilmiş malların mülkiyeti ALICI e aittir. Bu tür mallar ve malzemeler reklam ve şahsi maksatla kullanılamayacağı gibi, 3. şahıslara da hiçbir şekilde verilemez, devredilemez ve son teslimatla birlikte ALICI e iade edilir. Ayrıca bu tür mallar ve malzemeler, grev, rehin vb. gibi hallerde rehne bahis konusu olamaz. Sözkonusu malzemeler zayi olduğu veya değer kaybına uğradıkları takdirde, SATICI zarar ve ziyanın tazmini ile sorumlu olacaktır. SATICI, ALICI e satacağı parça ya da cihazların imalatında kullanılan kalıpları ALICI in bilgisi dışında değiştirmeyecektir. Yukarıda belirtilen mallar ve malzemeler, masrafı SATICI ya ait olmak üzere, SATICI tarafından ayrı bir yerde işaretlenerek depolanacaktır. 

14. DENETİM: ALICI, SATICI nın imalat ve depolama tesislerine her zaman girebilir. İmalatta kullandığı alet, makina, cihaz, malzeme ve emtiayı kontrol edebilir. SATICI, ALICI in yapacağı denetimler konusunda ALICI e her türlü kolaylığı sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. 

15. MÜCBİR SEBEP: SATICI, SÖZLEŞME dahilindeki İŞLER in yapılmasını engelleyecek savaş, yangın, yasal grev, sel, deprem, fırtına gibi mücbir sebeplerin oluşumunu takiben, SÖZLEŞME dahilindeki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememe nedenlerini ayrıntılı olarak, mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde ALICI e yazılı olarak bildirecektir. Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi tamamen ALICI e aittir. ALICI tarafından uygun görülmesi halinde, Mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar gececek süre SÖZLEŞME süresine eklenecektir. Mücbir sebebin bir ayı geçmesi halinde, ALICI teyit edilmiş sipariş emrinde belirtilen gecikmiş teslimatı, SATICI nın onayı alınmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olacaktır. TARAFLAR arasında çıkacak her türlü ihtilafta ALICI in defter kayıt ve belgeleri kesin ve aksi ileri sürülemez delil mahiyetindedir. Mücbir sebebin yukarıda belirtilen sürede bildirilmemesi durumunda hak talebi söz konusu olamaz. 

16. EMNİYET TEDBİRLERİ: SATICI, İŞ in sevk ve idaresi için yürürlükte bulunan ilgili Kanun, nizamname ve sair mevzuatla birlikte ALICI in yönetmelik, emir ve talimatlarına uymak zorundadır. Sözkonusu yasalara riayet edilmemesinden doğacak tüm sorumluluklar SATICI'ya ait olacaktır. İŞ ile ilgili olarak montajın SATICI tarafından yapılması kararlaştırılmışsa, montajın yapılması sırasında ALICI tarafından istihdam edilen herhangi bir işçi veya üçüncü bir şahsın uğrayabileceği kaza, yaralanma, mesleki hastalık, maluliyet ve benzeri durumlardan veya bunun neticesi olarak ortaya çıkan zarar ziyandan veya kanunen ödenmesi gereken tazminat ve masraflardan münhasıran SATICI sorumlu olacak ve ALICI e rücu edemeyecektir. SATICI, kendisinin ve personelinin İŞ in ifası sırasında 3. şahıslara veya ALICI e verecekleri her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır. SATICI İŞ esnasındaki kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı her türlü zarar ve tazminattan doğrudan doğruya bizzat sorumludur. SATICI nın gerekli iş emniyeti tedbirlerini almaması veya iş intizamı kurallarına uymaması halinde olması muhtemel her türlü iş kazasından dolayı ALICI e hiçbir sorumluluk yüklenemez. SATICI, bu madde kapsamında üçüncü şahısların ALICI'den bir talepte bulunması halinde, bunu karşılamayı kabul ve taahhüt eder. 

17. DEVİR: SÖZLEŞME den veya teyit edilmiş sipariş emrinden doğan haklar ancak TARAFLAR ın yazılı mutabakatları ile 3. şahıslara devredebilirler. İŞ lerin devrine ALICI tarafından muvafakat edilmiş olması halinde de SATICI bu kişilerin yaptığı İŞ den fiilen sorumlu olacaktır. ALICI in siparişinden doğan SATICI nın alacak hakkının 3. şahsa devri de ancak ALICI in yazılı onayı ile mümkün olabilecektir. 

18. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: SATICI, ALICI in siparişlerine ilişkin olarak kendisine verilen bütün teknik bilgileri ve dokümanları, özellikle geliştirilen yeni ürünlere ve yeni modellere ilişkin bilgileri ticari sır olarak saklayacak, gizli kalması gereken bu tür bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. SATICI, bütün personelinin ve söz konusu siparişle ilgili olarak ticari ve sair iş ilişkisi içinde bulunduğu 3. şahısların da işbu gizlilik mükellefiyetine uymasını sağlayacaktır. Bu durum TARAFLAR arasındaki SÖZLEŞME nin sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir. Bu maddeye aykırılık nedeniyle ALICI in uğrayacağı her türlü zarar talep halinde SATICI tarafından karşılanacaktır. 

19.ALICI TEDARİKÇiLERİ DAVRANIŞ İLKELERİ: Tedarikçi yürürlükteki hukuk sistem(ler)inin yasalarına uymakla yükümlüdür. Özellikle, Tedarikçi ne aktif veya pasif bir biçimde, ne de doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir türden rüşvete, çalışanlarının temel insan haklarının hiçbir şekilde ihlaline veya herhangi bir biçimde çocuk çalıştırmaya teşebbüs etmez. Ayrıca, Tedarikçi çalışanlarının sağlığının ve emniyetinin sorumluluğunu üstlenir, Tedarikçi yürürlükteki çevre yasalarına uygun bir biçimde hareket eder ve bu Davranış İlkelerini tedarikçileri arasında yaymak için elinden gelen her türlü çabayı sergiler. Müşteri, sahip olabileceği diğer haklara veya çözümlere ek olarak, Tedarikçinin bu yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde sözleşmeyi ve/ya sözleşme kapsamında verilen satın alma siparişini feshedebilir. Öte yandan, Tedarikçinin sözleşmeyi ihlalinin çözüme kavuşturulabilir olması halinde, Müşterinin feshetme hakkı söz konusu ihlalin Tedarikçi tarafından Müşterice belirlenen makul bir mühlet içerisinde çözüme kavuşturulmaması şartına tabidir. 

20. SÖZLEŞMENIN FESHI: SÖZLEŞME de veya teyit edilmiş şipariş emrinde ayrı bir düzenleme yer almadığı hallerde aşağıdaki sebepler, bunlarla sınırlı olmaksızın, fesih sebebi olarak kabul edilecektir. a) SATICI nın yürürlükte bulunan Kanunları ihlal etmesi, b) SATICI'nın ALICI ile yapmış olduğu SÖZLEŞME şartlarına aykırı hareket etmesi ve bu hususlarda ALICI'in yazılı veya sözlü ihtarlarını dikkate almaması. c) SATICI nın iş programlarına riayet etmemesi ve gecikme cezalarının ilgili sipariş bedelini aşması. d) SATICI nın İŞ in bir kısmını veya tamamını ALICI'in yazılı izni olmaksızın 3. Bir kişiye devretmesi SATICI nın ALICI'in isteği doğrultusundan ayrılarak İŞ in kalitesini düşürmesi, sebepsiz olarak iş hızını yavaşlatması ve istenilen zamanda teslimatı ve montajı yapamayacak durumda olması halinde SATICI, ALICI tarafından yazılı olarak ikaz edilecek, bu ikazlara verilecek süre içinde uyulmadığı taktirde, ALICI SÖZLEŞME'yi feshedecek ve bu nedenle uğradığı her türlü zarar SATICI tarafından karşılanacaktır. 

21. İHTİLAFLARIN HALLİ: ALICI ile SATICI arasında meydana gelebilecek ihtilafların sulh yolu ile halli esastır. İhtilafların bu şekilde çözümlenememesi halinde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Sipariş sözleşmesini tek sayfa olarak buradan görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. (PDF)